Dokumenty

W procesie wyceny nieruchomości do prawidłowego wykonania operatu szacunkowego konieczne jest przygotowanie właściwych dokumentów. Odpowiednio wcześniej przygotowane znacząco przyspieszą wykonanie operatu szacunkowego.

Zbiór najczęściej wymaganych dokumentów

Dla nieruchomości zabudowanych:

 • wypis z kartoteki budynków
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • akt notarialny określający prawo do nieruchomości
 • decyzja pozwolenie na budowę
 • projekt budowlany
 • pozwolenie na użytkowanie
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego, a w przypadku braku planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dla nieruchomości gruntowych  niezabudowanych:

 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • akt notarialny określający prawo do nieruchomości
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego, a w przypadku braku planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dla nieruchomości lokalowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu:

 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów, budynków i lokali
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • dokumentacja techniczna
 • akt notarialny określający prawo do nieruchomości
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej własności lokalu

Gdzie uzyskać dokumenty?

Wymienione dokumenty można uzyskać w następujących miejscach:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy lub w Urzędzie Miasta lub Gminy
 • odpis z Księgi Wieczystej pozyskujemy we właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego